Faktaark ESG

Basis krav

Alle afdelinger følger den vedtagne politik og integrerer bæredygtighedsrisici og andre risici i investeringsprocessen jf. artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR, EU regulering 2019/2088).

Alle risici påvirker investeringernes afkast og er derfor en vigtig del af investeringsprocessen. Sammen med vores rådgivere har vi udviklet en analysemodel, der systematisk behandler alle risici herunder også bæredygtighedsrisici som miljø, sociale forhold og god ledelse (ESG).

Alle investeringer screenes løbende i henhold til foreningens politikker – se også skema for investeringsrestriktioner nedenfor – og der tages endvidere højde for lovgivning, branchestandarder og internationaler normer og standarder m.m. Screeningen kan medføre fravalg/frasalg af investeringer eller påvirkning via dialog med identificerede selskaber.

Selvom bæredygtighedsrisici er en integreret del af investeringsprocessen, så vil disse risici kunne påvirke investeringernes afkast positivt eller negativt. Årsagen kan for eksempel være:

 • Bæredygtighedsrisici kan øges under påvirkning af andre investeringsrisici
 • Bæredygtighedsrisici er komplekst og selvom datakvaliteten er øget markant, er det fortsat et område hvor konklusioner
  kan blive taget på baggrund af fejlagtige informationer.
 • Risici relateret til klima kan være meget volatile enten som følge af forbrugerpåvirkning eller af politisk påvirkning, ny
  forskning og lignende. Det kan betyde, at beslutningsgrundlaget for en investering ændrer sig meget hurtigt.
 • Risici relateret til miljø/klima kan fx være, energiforbrug, vejr såsom storme og oversvømmelser, skader på biodiversitet
  eller maritime områder.
 • Risici relateret til sociale faktorer kan fx være, ulighed, sikkerhedsproblemer og sikkerhedshændelser der fører til dødsfald
  eller invalidering/kvæstelser, strejker.
 • Risici relateret til god ledelse kan fx være, svig, diskrimination, upassende aflønningspolitikker, manglende overholdelse
  af governance.
 • Ændringer af standarder for ESG og/eller indførelse af nye standarder lokalt eller globalt.
 • Tillid til vurderinger af bæredygtighedsrisici kan vise sig at være fejlbehæftede og dermed risiko for dels at forspilde en
  opkøbsmulighed/salgsmulighed og dels generelt foretage køb/salg på forkerte tidspunkter og på et forkert grundlag.

Afdelinger der opfylder basiskravene til bæredygtighed jf. artikel 6 er markeret med nedenfor.

Udvidede krav

En række afdelinger fremmer derudover sociale karakteristika og god ledelses praksis. Afdelingerne forpligter sig til at have faste
rutiner for håndtering af bæredygtighedskriterier i investeringsprocessen jf artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede
oplysninger (SFDR, EU regulering 2019/2088.

Udover artikel 8 tages der udgangspunkt i foreningens Politik for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.
ESG (miljø, sociale karakteristika og god selskabsledelse) indgår som en del af investeringsprocessen og dermed den endelige
investeringsbeslutning. Beslutningen kan således være både køb og salg eller reducer/forøg for at fremme afdelingens ESG
egenskaber.

Herudover gøres brug af det aktive ejerskab ved dels at stemme på en lang række generalforsamlinger og dels via dialog med
selskaber for at påvirke dem i en mere bæredygtig retning – det kan være indenfor emner som arbejdsret, menneskerettigheder,
korruption, energiforbrug, klimapåvirkning m.m.

De miljømæssige og sociale karakteristika der fremmes i afdelingerne rapporteres løbende via faktaark m.m. her på www.handelsinvest.
dk. Herudover offentliggøres arbejdet med aktivt ejerskab 1x årligt.

Afdelinger der opfylder  såvel basis krav som de udvidede krav til bæredygtighed jf. artikel 8 er markeret med nedenfor.

Aktiefonde

Afdeling Morningstar Faktaark ESG Handelsinvest Faktaark bæredygtighed
Danmark
Norden
Europa
Fjernøsten
Nordamerika
Verden

Blandede fonde

Afdeling Morningstar Faktaark ESG Handelsinvest  Faktaark bæredygtighed
Defensiv 10
Defensiv 10 akk.
Defensiv 30
Offensiv 60
Offensiv 80
Offensiv 80 akk.

Obligationer

Afdeling Morningstar Faktaark ESG Handelsinvest  Faktaark bæredygtighed
Danske Obligationer
Højrentelande
Virksomhedsobligationer
High Yield Bonds

Artikel 6 produkter       Artikel 8 produkter