mnter p bl lille
 

Investering for Frie midler

SKAT HAR UDVIKLET ET BEREGNINGSSYSTEM, der kan udregne avance/tab på investeringsbeviser, og som derefter automatisk overfører avance og tab til årsopgørelsen. Der overføres kun gevinst og tab for beviser, hvor SKAT har tilstrækkelige oplysninger til at foretage beregningen. SKAT kan beregne gevinst og tab på de fleste investeringsbeviser købt i 2010 og senere, fordi SKAT har fået besked fra banken, hver gang du køber og sælger investeringsbeviser. For investeringsbeviser købt før 2010 kræves dog, at du selv indlægger købsdata i beregningssystemet. Du bestemmer selv, om købsdata skal indlægges, eller om du hellere selv vil gøre avance/tab op og oplyse tallene i årsopgørelsen.Dit afkast på en udbyttebetalende foreningsandel består af to ting, nemlig et årligt udbytte samt en gevinst eller et tab, når du sælger andelen. Både udbytte og kursgevinster/-tab beskattes hos dig.

I forbindelse med et salg af andele i Handelsinvest kan du selv opgøre din skattemæssige gevinst eller tab og medtage beløbet på selvangivelsen.

Vi henviser til SKAT's "Skattesatser" for de konkrete satser.

Aktieafdelinger

Gevinst

Hvis du realiserer en gevinst på foreningsandele, bliver den beskattet som aktieindkomst.

Tab

Hvis du realiserer et tab, kan det fradrages eller fremføres i:

  • Fortjeneste og udbytter fra andre børsnoterede aktier
  • Fortjeneste på tilsvarende investeringsforeningsandele
  • Den del af udbyttet, der jf. udbyttenota er anført som aktieindkomst.

Reglerne for aktieafdelingerne i Handelsinvest fremgår af tabellen nedenfor.

Aktieafdelinger

Afdelingsnavn

Gevinst

Tab

Danmark
Europa
Fjernøsten
Kina
Latinamerika
Nordamerka
Norden
Verden

Aktieindkomst

Fradrages i aktieindkomst


Obligationsafdelinger

De nye regler blev indført med vedtagelsen af Lov nr. L112, hvorved skattepligten på danske og udenlandske obligationer blev harmoniseret. Med skæringsdato 27. januar 2010 er alle gevinster på obligationer skattepligtige og alle tab på obligationer er fradragsberettigede.

Gevinst pr. 1/1-2011 eller senere:

Hvis du realiserer en gevinst på foreningsandele, bliver den beskattet som kapitalindkomst.

Tab pr. 1/1-2011 eller senere:

Hvis du realiserer et tab, kan det fradrages eller fremføres i anden kapitalindkomst.

Obligationsafdelinger

Afdelingsnavn

Gevinst

Tab

Danske Obligationer

Lange Danske Obligationer

Højrentelande

Virksomhedsobligationer

Kapitalindkomst

Fradrages i kapitalindkomst

Beskatning af udbytte for frie midler

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udbetaler Handelsinvest udbytte. Handelsinvest indberetter udbyttet til Skat.

I nedenstående oversigt kan du se, hvordan de enkelte dele af udbyttet beskattes hos dig.

Beskatning af udbytte for frie midler

Denne del af udbyttet: Beskattes som:
Renteindtægter
Årlig nettogevinst på finansielle instrumenter
Realiseret kursgevinst på obligationer

Kapitalindkomst

Aktieudbytter
Realiseret aktiekursgevinst
Aktieindkomst

Realiseret kursgevinst på danske blåstemplede obligationer erhvervet før 27. januar 2010

Skattefrit

Opdelingen af udbyttet på delelementer og beskatningen heraf er helt i tråd med de principper, som gælder ved direkte investering i aktier eller obligationer.

Kun i de aktiebaserede afdelinger tilbageholdes 27% udbytteskat ved udbetaling af udbyttet. Hvis du ønsker at undgå restskat af udbyttet fra obligationsbaserede afdelinger, bør du registrere et forventet udbytte på din forskudsregistrering.