mnter p bl lille
 

Det grundlæggende princip i beskatningen af andele i Handelsinvest er, at du i princippet bliver beskattet af andelene på samme måde som ved en direkte investering i en obligation eller aktie.

SKAT HAR UDVIKLET ET BEREGNINGSSYSTEM, der kan udregne avance/tab på investeringsbeviser, og som derefter automatisk overfører avance og tab til årsopgørelsen. Der overføres kun gevinst og tab for beviser, hvor SKAT har tilstrækkelige oplysninger til at foretage beregningen. SKAT kan beregne gevinst og tab på de fleste investeringsbeviser købt i 2010 og senere, fordi SKAT har fået besked fra banken, hver gang du køber og sælger investeringsbeviser. For investeringsbeviser købt før 2010 kræves dog, at du selv indlægger købsdata i beregningssystemet. Du bestemmer selv, om købsdata skal indlægges, eller om du hellere selv vil gøre avance/tab op og oplyse tallene i årsopgørelsen.


Når du vælger at købe andele i Handelsinvest, får du en række lettelser fremfor at investere direkte i aktier og obligationer.

  • Handelsinvest opdeler det årlige udbytte på forskellige indkomsttyper, som oplyses direkte til skattevæsnet. Udbyttet fordelt på indkomsttyper er derfor fortrykt på selvangivelsen, når du modtager den.
  • Du kan nøjes med at opgøre kursgevinster og -tab for de afdelinger af Handelsinvest, som du har solgt andele i. Havde du i stedet investeret direkte i de enkelte aktier eller obligationer, skulle du opgøre gevinsten eller tabet for hvert enkelt værdipapir ved et salg.

Læs mere om skatten her:


Frie midler
Pensionsmidler
Selskaber, fonde og foreninger
Virksomhedsskatteordningen

Skatteguide for indkomståret 2012
Læs mere på SKATs hjemmeside om investeringsforeninger her.

Læs mere om fusionerne, der blev gennemført juni 2012 her .

Den 1. juni 2010 vedtog Folketinget lov nr. L112: Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Hermed indførtes nye skatteregler for privates afkast på obligationer med skæringsdato pr. den 27. januar 2010. Fremover er alle gevinster på obligationer skattepligtige, og alle tab på obligationer er fradragsberettigede, dog med en bagatelgrænse for kursgevinst/tab på 2.000 kr.

For obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser skal det bemærkes, at de ændrede skatteregler har virkning for beviser, der afstås den 1. januar 2011 eller senere.

Handelsinvest yder ikke skatterådgivning, og der er her tale om en gennemgang af de gældende regler. Vi anbefaler at søge konkret rådgivning hos revisor.
 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev