Generalforsamling 2018

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning

DAGSORDEN:

  • Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  • Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenue ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5.
  • Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. Der er ingen forslag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Hele bestyrelsen foreslås genvalgt.
  • Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, CVR. nr. 30700228.
  • Eventuelt.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Østergade 2, 7400 Herning fra den 27. februar 2018.

Udlevering af adgangskort til generalforsamling kan, indtil tre dage før generalforsamlingen, ske ved henvendelse til foreningens kontor.

Tilmeldingsblanket