Indkaldelse til investorforum 2019

Handelsinvest Investeringsforvaltning indkalder til valg til investorforum den 9. februar 2019 kl. 9.00.

Dagsorden til investorforum er at vælge et medlem til bestyrelsen samt en suppleant for denne. Valget sker for en to-årig periode. Valget finder sted i henhold til selskabets vedtægter, der blandt andet slår fast:

  • Investorforummet gennemføres ved fysisk valgmøde
  • Til investorforummet kan investorerne stemme i forhold til deres relative andel af den formue, som selskabet administrerer jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
  • Investorernes relative andel af den administrerende formue beregnes på grundlag af den indre værdi, der danner basis for kursen 2 dage før investorforummet afholdes.
  • Investorerne skal stemme samlet for deres relative andel af den administrerende formue. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for den dato hvor valgmødet afholdes, er noteret på medlemsnavn i den administrerede forenings bøger.
  • Investorerne kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig. En fuldmægtig skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt.

Som suppleant vælges den med næstflest stemmer.

Kandidater

Alle investorer i Handelsinvest kan indstille kandidater til bestyrelsen. Blandt de indstillede kandidater vælges et medlem og en suppleant. Valgene sker for to-årige perioder.

Udover investorer kan også forbrugerorganisationer og bestyrelsen i Handelsinvest Investeringsforvaltning opstille kandidater.

Kandidater skal have forudsætninger for at kunne indtræde i bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab og skal kunne godkendes af Finanstilsynet.

Kandidater kan indstilles frem til den 25. januar 2019 og indstilles ved at sende en mail til Handelsinvest Investeringsforvaltning, Lone Skiffard – ls@handelsinvest.dk

Tilmelding til investorforum den 8. februar 2019 kan ske via mail til ls@handelsinvest.dk eller på telefon 9712 3355. Tilmelding skal ske senest den 1. februar 2019.

Du vil kunne finde yderligere informationer om de kandidater, der opstilles vil valg i investorforummet på foreningens hjemmeside sendest den 31. januar 2019. Informationerne kan også rekvireres ved henvendelse til selskabet.

Venlig hilsen

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S