Indkaldelse til investorforum 2021

Handelsinvest Investeringsforvaltning indkalder til valg til investorforum den 5. februar 2021 kl 9:00.

Dagsorden for investorforum er at vælge et medlem til bestyrelsen samt en suppleant for denne. Valget sker for en to-årig periode. Valget finder sted i henhold til selskabets vedtægter, der blandt andet slår fast at:

  • Investorforummet gennemføres ved fysisk valgmøde.
  • Til investorforummet kan investorerne stemme i forhold til deres relative andel af den formue, som selskabet administrerer jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
  • Investorernes relative andel af den administrerede formue beregnes på grundlag af den indre værdi, der danner basis for kursen 2 hverdage før investorforummet afholdes.
  • Investorerne skal stemme samlet for deres relative andel af den administrerede formue. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for den dato hvor valgmødet afholdes, er noteret på medlemsnavn i den administrerede forenings bøger.
  • Investorerne kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig. En fuldmægtig skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt.

Som suppleant vælges den kandidat med næst-flest stemmer.

Kandidater

Alle investorer i Handelsinvest kan indstille kandidater til bestyrelsen. Blandt de indstillede kandidater vælges et medlem og en suppleant. Valgene sker for to-årige perioder.

Udover investorer kan også forbrugerorganisationer og bestyrelsen i Handelsinvest Investeringsforvaltning opstille kandidater.

Kandidater skal have forudsætninger for at kunne indtræde i bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab og skal kunne godkendes af Finanstilsynet.

Kandidater kan indstilles frem til den 22. januar 2021. Kandidater indstilles ved at sende en mail til Handelsinvest Investeringsforvaltning, Lone Skiffard – ls@handelsinvest.dk

Tilmelding til investorforum den 5. februar 2021 kan ske via mail til ls@handelsinvest.dk eller på
telefon 9712 3355. Tilmelding skal ske senest den 29. januar 2021.

Du vil kunne finde yderligere informationer om de kandidater der opstilles til valg i investorforummet på foreningens hjemmeside senest den 29. januar 2021. Informationerne kan også rekvireres ved henvendelse til selskabet.

Venlig hilsen

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S