kina mur

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Verdens store centralbanker, olieorganisationen OPEC og
oliepriser i frit fald satte sit tydelige præg på finansmar-kederne i november. Set i bakspejlet udløste G20-topmødet i Brisbane, Australien måske ikke helt de gensidige beskyl-dninger om konkurrenceforvridende penge- og valutapolitik, som vi havde forventet, men en uventet kinesisk rente-nedsættelse var et klart signal om, at myndighederne her i stigende grad bekymrede sig over aftagende eksport og vækst, og at man ikke er villig til at ofre yderligere vækst på reformagendaens alter.

Om den udløsende faktor for den kinesiske rentened-sættelsen var skuffende økonomiske data offentliggjort i ugerne forinden, eller om det lige så meget var et respons på den fra japansk side målbevidste svækkelse af den japanske yen skal være usagt. Under alle omstændigheder må det have irriteret og bekymret såvel de kinesiske som de sydkoreanske myndigheder, at den japanske eksport i oktober - godt hjulpet af en svagere yen - overraskede med en uventet høj årlig vækst på 9.6%. På råvaremarkederne blev den kinesiske rentenedsættelse vel modtaget, og obligationer og valutaer fra råvareeksporterende emerging
markets (EM)-økonomier reagerede følgelig positivt.

Tættere på hjemlige himmelstrøg gjorde direktøren for Den Europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi, sit bedste for at holde forventningerne til et snarligt opkøb af europæiske statsobligationer i live, da han i en tale til Europa-parlamentet fremhævede statsobligationsopkøb som en del af centralbankens pengepolitiske instrumentering. Lidt uvant var det ikke den amerikanske Forbundsbank, som havde mediernes primære bevågenhed, men vi noterede dog, at bankens førstedame, Janet Yellen, i en sjælden erkendelse af globaliseringens indflydelse på amerikansk økonomi udtalte, at Forbundsbanken havde brug for en
bedre forståelse af, hvordan skiftende konjunkturer i andre nationer påvirkede amerikansk økonomi. Referatet fra Forbundsbankens rådsmøde den 29. oktober afslørede en vis bekymring over de globale vækstudsigter omend bekymringerne ikke havde en karakter der kompro-mitterede basisscenariet for en pengepolitisk stramning i løbet af 2. halvår 2015.

Offentliggørelse af et skuffende fald i Japans BNP i årets 3. kvartal på 1.6% satte imidlertid spørgsmål ved premierminister Abes finanspolitik (Abenomics), men rådsmedlemmerne i den japanske centralbank kvitterede med en næsten fuldtallig opbakning (8-1) til den seneste ekspansion i vækstmålsætningen for pengemængden, op fra den mere jævnbyrdige stemmefordeling (5-4), da ekspansionen blev vedtaget.

Så lang så godt, de pengepolitisk lempelige signaler fra Japan, Kina og Euro-zonen blev generelt set som en solid modvægt til den ventede stramning i USA og samtidig understøttende for såvel global økonomisk vækst som finansielle aktiver. Takket være et yderst afdæmpet inflationspres og et relativt høj renteniveau i G7-sammen-hæng, forblev det amerikanske obligationsmarked godt supporteret af udenlandsk efterspørgsel, og den 10-årige rente faldt i månedens løb med 0.17%- point til 2.17%. Dette var selvsagt et plus for EM-obligationer udstedt i dollar såvel som i lokale valutaer. Mod månedens afslutning blev emerging markets imidlertid rystet, da OPEC besluttede at opretholde en uændret olieproduktion til trods for de foregående måneders prisfald og det åbenlyse udbudspres fra den amerikanske olieindustri. Råolie samt valutaer og obligationer udstedt af olieeksporterende økonomier blev følgelig sendt i frit fald, hvilket efterlod den amerikanske WTI oliekvalitet i USD 66,15 per tønde ultimo november, ned fra USD 80,54 per tønde ved månedens begyndelse. Den russiske rubel, som i forvejen var tynget af sanktioner fra EU og USA, led et 13% månedligt tab mod den amerikansk dollar, og rettes blikket mod Afrika, faldt den nigerianske valuta med 7,3%, da centralbanken her valgte at devaluere valutaen som modtræk til de lavere olieindtægter. I Latinamerika blev Venezuela ligeledes hårdt ramt af olieprisfaldene, hvilket kom til udtryk, da Venezuelas dollargæld oplevede betydelige rentestigninger til 20%+ niveauet.

De faldende amerikanske renter var forståeligt nok en fristelse for mange statslige gældskontorer. November så da også nye obligationsudstedelser fra flere EM-lande, herunder Peru, Mexico, Vietnam, Pakistan, Bahrain, Tyrkiet og Kenya. Overfor dette udbud stod en lidet imponerende tilgang af investeringer i EM-obligationsdedikerede investeringsforeninger.

Sammenligningsindekset EMBIGD (obligationer i dollar) leverede ikke desto mindre et positivt månedligt afkast på 0,09% til trods for, at Ukraine og Venezuela bidrog med negative afkast på hhv. 10,0% og 10,8%. På regionalt niveau viste Afrika sig som den bedste bidragsyder til EMBIGD-indeksets afkast (med Egypten i front, +3,16%), mens Europa leverede -0,57% og dermed det dårligste bidrag (ud over Ukraine omtalt ovenfor, leverede Rusland et negativt indeksafkast på 2,65%). Lokalmarkedsindekset GBIEMGD (obligationer i lokale valutaer) returnerede i november et negativt afkast på 1,31% målt mod dollar. Her var Rusland den dårligste bidragsyder (-14,57%), mens Tyrkiet leverede det bedste bidrag (+4,07%). Latinamerika returnerede det dårligste regionale bidrag, idet råvareeksportørerne Brasilien, Chile, Colombia og Mexico noterede negative afkast mellem 3,47% og 9,01%. Modsat leverede Mellemøsten/Afrika det bedste regionale afkastbidrag (+0,69 %) med Sydafrika i front (+2,49%).

Udsigter og investeringsstrategi for december

Råvareeksporterende lande er med det seneste olieprisfald kommet fra asken i ilden. OPECs dage som en prissættende olieorganisation synes ovre, og Saudi Arabien har tilsyneladende valgt at forfølge egne strategier rettet mod Rusland og amerikanske olieproducenter. Dette har efterladt olieeksportører som Venezuela, Colombia og Nigeria særligt sårbare, skulle olieprisen falde yderligere. Det store spørgsmål er så; vil olieprisen det? På kort og mellemlang sigt kan det ikke udelukkes, men i sidste ende forventer vi, at markedsmekanismerne vil genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel på et højere prisniveau end det aktuelle. Intet er så skidt at det ikke er godt for noget.

Her og nu har de lave oliepriser også positive effekter, idet husholdningerne vil opleve en højere disponibel indkomst, der kan omsættes i forbrug og økonomisk vækst. Dette gælder ikke mindst i USA og andre vestlige økonomier.

I emerging markets, skulle såvel obligationer udstedt i hård valuta som obligationer udstedt i lokale valutaer nyde godt af de deflationære vinde fra lavere olie/råvarepriser. Asien synes umiddelbart at være den region, hvor de lavere oliepriser vil gavne mest. Vi er dog mere forbeholdne når det gælder asiatiske valutaer, idet valutaerne vil være hæmmet af Japans, Sydkoreas og Kinas indbyrdes kappe-strid om markedsandele og vækst (valutasvækkelse er et instrument i denne strid).

Øvrige asiatiske centralbanker vil under disse omstæn-digheder hælde til en lempeligere pengepolitik og en svagere valuta. Rettes blikket mod Latinamerika, oplevede regionen allerede i november en betydelig korrektion. Som nævnt, er nogle olieeksportører fortsat sårbare ved yderligere olieprisfald, men Mexico har annonceret, at olieindtægterne i 2015 er sikret ved optioner på en pris på USD 76,40 per tønde, og landet skulle om nogen nyde godt af en fornuftig økonomisk vækst i nabolandet USA.

I det nære Østeuropa er rentemarkederne prissat til noget nær det perfekte. Vi tror dog, at obligationsmarkederne (i euro og lokale valutaer) i endnu en tid vil være understøttet af de meget lave/negative tyske renter. Igen udgør valutaerne den største kilde til usikkerhed. Hvis dollaren styrkes betydeligt overfor euroen, vil vi kunne opnå bedre afkast i andre regioner end den østeuropæiske. Vi vil dog ikke udelukke, at euroen kan styrkes op til årsskiftet, men brydes EUR/USD 1.2230- niveauet, vil det medføre en reduktion i vores østeuropæiske lokalmarkedseksponering.

Russiske rubel har fået betydelige øretæver, og den dag nyhedsmedierne bringer overskrifter om en potentiel ophævelse af sanktioner og/eller olieprisen stabiliseres og begynder at stige, vil rubel stå til en markant positiv korrektion. Ruslands dollargæld vil ligeledes reagere positivt, omend ikke så voldsomt (mange portefølje-forvaltere er angiveligt overvægtet allerede). Vi er i øjeblikket nulvægtet i Rusland, hvilket i november har ydet et betydeligt bidrag til afdelingens relative afkast til sammenligningsindekset. Situationen i Rusland og på oliemarkedet følges derfor nøje.

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev