bl eu tegn

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Januar måned blev i høj grad præget af pengepolitik. Den schweiziske centralbank (SNB) og Den Europæiske Centralbank (ECB) tegnede sig nok for de største markedsskælv, da førstnævnte uventet valgte at sænke renten og opgive forsvaret af sit tre år gamle EUR/CHF 1.20 niveau, mens ECB's førstemand Mario Draghi, trods høje markedsforventninger til et forestående obligationsopkøbsprogram (ofte omtalt QE), alligevel formåede at overraske i relation til programmets størrelse (EUR 60 mia. pr. måned) og løbetid. Ud over SNB og ECB, bød centralbankerne i Canada, Danmark, Singapore, Indien, Tyrkiet, Peru og Rusland alle ind med pengepolitiske lempelser med rentenedsættelserne i Peru og Rusland som de største overraskelser.

I Tyrkiet gav præsident Ergodan i utilslørede vendinger udtryk for sit mishag med centralbankens hidtidige lempelser, og da chefen for centralbanken efterfølgende varslede ekstraordinært pengepolitisk møde såfremt inflationen i januar skulle falde med mere end et 1 %-point, var den politiske intervention i pengepolitikken åbenlys for de fleste. Rettes blikket mod Latinamerika, gik den brasilianske centralbank mod strømmen med en renteforhøjelse på 50bps og en uændret bias i retning af yderligere stramninger. Mens de faldende olieprisers anti-inflationære indflydelse på de europæiske forbrugerprisindeks tydeligvis har udløst alarmklokkerne i Den Europæiske Centralbank, var holdningen til olieprisfaldet mere afslappet i den amerikanske Forbundsbank. Her blev olieprisfaldet set som vækststimulerende, mens de anti-inflationære virkninger blev set som midlertidige. Med andre ord, Forbundsbanken signalerede, at en renteforhøjelse medio 2015 fortsat står på dagsordenen.

Tilbage i Europa faldt det græske parlamentsvalg i store træk ud som meningsmålingerne havde indikeret; Syriza blev den store vinder men manglede dog to sæder for at sikre sig absolut flertal i parlamentet. Syrizas vedholdende negative ytringer om EU-hjælpepakken aftalt under den tidligere regering, samt valgløfterne om en restrukturering heraf skabte efterfølgende store overskrifter og en vis nervøsitet, men samlet var de negative følgevirkninger på finansmarkederne begrænsede.

Januar byder traditionelt på et betydeligt udbud af ny dollargæld fra EM-lande, og med tanke på det kraftige rentefald i USA, kom det ikke som den store overraskelse, at otte EM-lande sendte nye obligationer på markedet til en samlet værdi af ca. 15 mia. dollar (en del af det dog i bytte for udestående gæld). Derimod overraskede det, at Den Dominikanske Republik alene stod for udstedelsen af USD 2,5 mia., mens Tunesien, som er en sjælden udsteder, tegnede sig for USD 1 mia. Til trods for, at investorerne i januar fortsatte med at trække penge ud af dedikerede emerging markets-investeringsafdelinger (jf. statistikker over indløsninger og emissioner foretaget af Emerging Portfolio Fund Research), blev udbuddet af nye obligationer ganske godt modtaget i overtegnede auktioner.

Med tanke på de mange overvejende negative 2015-prognoser for emerging markets-økonomierne, landenes obligationsgæld og deres valutaer, kan afkastene i januar kun betegnes som tilfredsstillende.

Et 10-årigt rentefald i USA på 0,49 %-point til 1,69% var selvsagt en vigtig bidragsyder til, at EM-obligationer udstedt i dollar (målt ved EMBIGD) leverede et månedligt afkast på 0,93% til trods for, at sammenlignings-indeksets kreditpræmie/rentespænd blev udvidet fra 3,54% til 3,98%. Hvad lokalmarkedsindekset GBIEMGD angår, gjorde en kraftig styrkelse af dollaren et voldsomt indhug i månedsresultatet, som målt mod dollar udgjorde beskedne 0,34%. Målt mod euroen, leverede GBIEMGD imidlertid solide 7,59% i januar til trods for en 6,2% svækkelse af den russiske rubel. Varighedskomponenten I GBIEMGD leverede et solidt bidrag på 2,97% til indeksets månedsafkast.

Udsigter for februar

Den Europæiske Centralbank og bankdirektør Draghis næsten panikagtige bekymring over de anti-inflationære følgevirkninger af de seneste måneders olieprisfald er efter vores mening noget overdrevne. Indrømmet, for en olieeksporterende økonomi kan sådanne bekymringer
være valide, men for en olieimporterende økonomi som Euro-zonen, vil et olieprisfald udløst af overforsyning næppe få husholdninger og virksomheder til at udskyde forbrug og investeringer og derved udløse en deflationær spiral, tværtimod. Vores holdning understøttes af, at erhvervstilliden i Eurozonen er stigende, mens forbrugertilliden i Tyskland er steget til det højeste niveau siden 2007. Ikke desto mindre synes deflationsangsten at have overtaget i ECB, og pengepolitikken vil derfor forblive ekstrem lempelig.

Udsigten til europæisk QE betyder, at renten på statsobligationer i Tyskland og Danmark nu er negativ i løbetider op til fem år, og som vi ser situationen, vil det være understøttende for risikoaktiver, herunder emerging marketsobligationer, som trods alt tilbyder en positiv rente og et fornuftigt rentespænd. Investorer, som allerede er investeret bør således kunne læne sig tilbage og afvente efterspørgslen fra institutionelle investorer, der hidtil primært har fokuseret på obligationer udstedt af kernelandende i EU.

Vi vurderer, at oliepriserne så småt er ved at stabilisere sig, men en stigning fra de aktuelle prisniveauer kan have lange udsigter, hvorfor eventuelle inflationsbekymringer kan udskydes til 2016 eller senere.

I mellemtiden vil centralbankerne i emerging markets fastholde en lempelig pengepolitik til støtte for de enkelte landes lokale rentemarkeder. Markederne synes dog allerede at have taget forskud på dette, hvilket afspejles ved, at merrenten mellem lokalmarkedsindekset GBIEMGD og EMBIGD, som repræsenterer obligationer udstedt i dollar, nu er faldet til 0,3 %-point fra 0,86 %-point ultimo 2014. Alt taget i betragtning vil vores strategi være, at øge porteføljens andel af dollarobligationer på bekostning af obligationer udstedt i lokale valutaer, mens den tilbageværende andel af lokalmarkedsobligationer vil have bias mod de højere forrentede markeder samt olieimportører. Dog vil opportunistisk forsigtigt opkøb af oliekreditter kunne komme på tale, i de tilfælde hvor vi finder prisfastsættelsen attraktiv.

Vi vil i februar holde et vågent øje med chefen for den amerikanske Forbundsbank, Janet Yellen, når hun omkring den 18. februar aflægger pengepolitisk rapport til kongressen. Vi vil ikke udelukke, at hun i lyset af en lav/aftagende inflation, ECB's QE-program og en styrket dollar som allerede sætter sig spor i en skuffende udvikling på den amerikanske handelsbalance, vil signalere en udskydelse af den første renteforhøjelse. Sker dette, kan det betyde, at EUR/USD har set en foreløbig bund, hvilket i så fald vil udløse en ændring i vores allokering til lokalmarkederne.

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev