miv graf 02

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Hvad angår den modne del af verdensøkonomien var marts først og fremmest karakteriseret ved overvejende skuffende nøgletal fra USA, hvorimod det modsatte gjorde sig gældende fra euro-zonen. Hvad sidstnævnte angår, kan man sige, at målt ved de toneangivende europæiske aktieindeks samt forbruger- og erhvervsmeningsmålinger, er Den Europæiske Centralbanks (ECB) nyligt iværksatte obligationsopkøb allerede en succes. Omvendt synes snevejr og vinterlige minusgrader for 2. år i træk at have overrasket USA-specialiserede økonomer, som nu i hast har nedjusteret forventningerne til væksten i 1. kvartal samt udskudt det ventede tidspunkt for Forbundsbankens første rentestigning. Det aftagende amerikanske vækstmomentum var også blevet noteret i den amerikanske Forbundsbank. I pressemeddelelsen fra rådsmødet den 18. marts, hvor rådsmedlemmerne tålmodigheds-passus som ventet udgik, hed det bl.a., at væksten var aftaget sammenlignet med vurderingen fra forrige rådsmøde. Nok så væsentligt viste de enkelte rådmedlemmers forventninger til Forbunds-bankens styringsrente frem til 2017 et betydeligt fald på 0,5 – 0,6 %.

Senere på måneden gjorde Forbundsbankens direktør, Janet Yellen, det klart, at den første renteforhøjelse ikke nødvendigvis vil blive efterfulgt af endnu en renteforhøjelse ved næstkommende rådsmøde. Efter at have handlet så højt som 2,24 % medio marts, faldt den 10-årige amerikanske rente til 1,92 % ved månedens udgang.

Rettes blikket mod Europa, var det ikke kuldegrader der
bekymrede, men kolde vinde mellem hovedstæderne i Tyskland og Grækenland var i overført betydning fremherskende, da de græske reformplaner, som var kravet for en fortsættelse af den EU sponsorerede krisepakke til landet, viste sig under lavmålet. Til trods for risikoen for et sammenbrud i forhandlingerne og en græsk udtræden af euro-samarbejdet holdt investorerne generelt humøret højt i tillid til, at eventuelle følgevirkninger ville være overkommelige. Længere mod sydøst skabte tiltagende uro i Yemen og et Saudi Arabisk ledet luftangreb på shiitiske houthi-mål i nogle dage bekymrende overskrifter, men indvirkningen på olieprisen udeblev i store træk, da fremskridt i P5+1/Iranforhandlingerne om det iranske atomprogram agerede modvægt.

Med den første rentestigning i USA sendt lidt ud i det uvisse og med Forbundsbankens førstedame ihærdigt forklarende, at banken vil være tålmodig med en normalisering af pengepolitikken, var risiko-aktiver atter en efterspurgt vare i sidste halvdel af marts. Dette gjaldt også emerging markets (EM)-obligationer og valutaer. Lidt ironisk kan man sige, at koldt vintervejr og havnestrejker på vestkysten i USA med nogen forsinkelse tjente som redningsmand for EM-aktiverne.Eksempelvis var EM-obligationsindekset EMBIGD den 17. marts i minus med 1,9 % siden månedens start, men indekset steg i de efterfølgende dage og sluttede ultimo måneden med et positivt månedligt afkast på 0.22%.

Resultatet for 1. kvartal kunne herefter opgøres til 2,01 %. Lokalmarkedsindekset GBIEMGD (uafdækket mod USD) var i 1. halvdel af marts ude i lidt af et stormvejr, og den 13. marts havde indekset tabt 6 % siden månedens start. Indekset genvandt imidlertid halvdelen af det tabte og sluttede ultimo marts med et månedligt afkast på minus 2,98 %, hvorved resultatet for 1. kvartal kunne opgøres til – 3,96 %. Igen vil vi understrege, at det negative resultat for lokalmarkedsindekset i 1. kvartal afspejler dollarstyrke snarere end svaghed i de lokale EM valutaer. Måles GBIEMGD mod euro, var resultatet i marts 1,32 %, mens
1. kvartal gav solide 8,20 %.

Rusland gjorde sig bemærket i EMBIGD-sammenhæng med et månedligt afkast på dollar-obligationer på 7,20 %, hvilket kun var overgået af Hviderusland med + 14,13 %, mens Ukraine tog sidstepladsen minus 3,81 %. I lokal-markedsindekset GBIEMGD blev Rusland dog en suveræn nr. 1. med et månedligt afkast på 13,76 % (målt mod USD) fulgt af Nigeria (+ 6,73 %) og med Brasilien som den store bundskraber (-10,95 %).

Flowstatikken for marts var lidet inspirerende men dog med en klar tendens i form af tilgang til investeringsafdelinger med et dedikeret fokus på EM-obligationer udstedt i hård valuta og afgang fra investeringsafdelinger fokuseret på obligationer udstedt i lokale valutaer. Var flowstatistikkerne sløje, var der derimod mere gang i gældsudstederne.

Omfanget af ny statslig låneoptagelse i dollar og euro nåede
i marts et beløb svarende til ca. USD 13 mia., hvoraf Bulgarien alene tegnede sig for mere end 3 mia. Bulgarien havde i marts selskab på det internationale kapitalmarked af Armenien, Kroatien, Costa Rica, Panama, Montenegro, Ecuador, Colombia og Polen. I lyset af ECBs obligations-opkøb og de negativt forrentede tyske statsobligationer kan det næppe undre, at ca. halvdelen af ovenstående
låne-optagelse skete i euro. Ved udgangen af marts skønnes EM-landene samlet at have gennemført omkring 50 % af årets låneoptagelse, hvorfor det tekniske billede
(udbud og efterspørgsel) fremadrettet er ganske positivt.

Udsigter og investeringsstrategi for april

Ifølge den amerikanske Forbundsbank og dens direktør, Janet Yellen, skal to forudsætninger være opfyld før renten hæves; nemlig yderligere fremgang på arbejdsmarkedet samt tillid til, at inflationen vil stige til 2 % på mellemlang sigt. Da væksten ser ud til at skuffe fælt i 1. kvartal, og inflationen stadig ikke viser tegn på tiltagende momentum, og da jobskabelsen i marts blot steg med 126.000 (ca. det dobbelte var forventet), er en nært forestående renteforhøjelse næppe sandsynlig. Med mindre 2. kvartal byder på et betydeligt comeback til vækst, inflation og beskæftigelse, forventer vi, at dollaren og de amerikanske renter vil vise sig "markedsvenlige". Den fortsatte saga (tragedie) om Grækenlands krisepakke og en eventuel udtræden af euro-samarbejdet er lidt af en joker, men ved indgangen til april har vi valgt at øge/holde en relativ høj risikoprofil i afdelingen i tillid til, at investorerne i lyset af lave renter i USA og negative renter i Tyskland vil
søge et merafkast i emerging markets-obligationsmarkederne.

Porteføljen

Afdelingens nul-vægt i Rusland har i de seneste måneder
bidraget negativt til afdelingens relative afkast (relativt til
referenceindekset). I store træk synes Minsk II aftalen at holde, og de involverede lande (Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig) synes indstillet på at vende det blinde øje til de sporadiske brud på aftalen, der har været. Medierne synes under alle omstændigheder at have tabt interessen for
konflikten, som i stigende grad har taget karakter af en "frossen" konflikt, som kan trække ud i årevis. I lyset af de seneste måneders positive udvikling på russiske rubel og russiske dollar-obligationer er disse dog ikke længere et
oplagt køb, men ser man bort fra de fortsatte sanktioner mod Rusland ser vi en vis værdi i de russiske obligationer udstedt i rubel.

Kreditvurderingsbureauerne Standard & Poors og Fitch vil den 17. april meddele deres nye kreditvurdering af Rusland. En potentiel nedjustering af kreditvurderingen vil bringe den russiske kreditkarakter mere i overensstemmelse med vores syn på realøkonomien, og hvis lokalmarkedet reagerer negativt, kan det blive signalet for os til atter at tage eksponering til Rusland. Vores investering i det brasilianske lokalmarked var en klods om benet igen i marts, men vi fastholder positionen i tillid til, at alt dårligt nu er inde i priserne, og at nye finanspolitiske tiltag omsider vil smitte af på indkommende data og derved opnå aner-kendelse fra investorerne. 

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev