de 03

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

 

En ulykke kommer sjældent alene. Ordsproget beskriver ganske godt situationen på de finansielle markeder i september, hvor risikoaktiver i forvejen var trængt i defensiven som følge af usikkerhed relateret til kinesisk vækst, råvarer og tidspunktet for den første renteforhøjelse i USA siden 2006. Den 17. september måtte markedsdeltagerne sande, at usikkerheden omkring den amerikanske renteforhøjelse blev trukket i langdrag, da Forbundsbanken holdt renten i ro og samtidig signalerede ringe tillid til det amerikanske opsving i lyset af udviklingen global økonomi og på de internationale finansmarkeder.

I en anden boldgade kunne investorerne måbende konstatere, at tyske VW erklærede sig skyldig i et ufatteligt bedrag relateret til udledningen af kvælstofoxider (NOX) på 11 millioner dieselbiler. Tilliden til VW og den tyske selvforståelse led hermed alvorlige knæk, det samme gjorde VW's aktiekurs, og samtidig blev der sået tvivl om udsigterne for VW's underleverandører og VW-fabrikkerne i Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Ungarn. Så langt væk som i Sydafrika blev VW's bedrag modtaget med bekymring og hovedrysten, idet platin, som er et vigtigt komponent i en dieselkatalysator, er en væsentlig eksportartikel for Sydafrika. Da platin i september tog et prisdyk på 10 % (blandt andet med baggrund i VWhistorien), blev der ikke overraskende et negativt fokus på rentabiliteten af sydafrikansk minedrift og eksport. Stadig i mine- og råvarebranchen skabte det schweizisk baserede mineselskab Glencore store overskrifter og nervøse trækninger, da selskabets aktier på en enkelt dag faldt med 30 % efter rygter om likviditetsproblemer og dårlig indtjening. Oven i det hele føjede Den International Valutafond spot til skade med advarsel om vanskelige udsigter for råvareeksporterende lande og virksomheder; herunder lavere økonomisk vækst og risiko for flere misligholdelser.

Rettes blikket mod Kina, genvandt den kinesiske valuta ca. 1/3 af tabet, der fulgte devalueringen i August. Indkøbschefernes konjunkturbarometer (PMI) for september pegede imidlertid på tiltagende industriel tilbagegang, og gav således ikke anledning til opmuntring. I Brasilien, som for få år siden var et forbillede for andre lande, måtte regeringen sande, at tålmodigheden med regeringens reformtempo var opbrugt hos kreditvurderingsinstitutionen Standard
& Poors. Standard & Poors nedsatte nemlig landets kreditkarakter til
BB+ fra BBB- og fastholdt samtidig et negativt syn på landet med baggrund i regeringens finanspolitik og manglende politiske manøvreevne.

EUR/USD gjorde ikke meget væsen af sig i september, men i emerging markets var de fleste lokale valutaer trængt i defensiven. Værst gik det ud over den brasilianske valuta (BRL), som led et månedligt tab på 8,28 % mod USD. Emerging markets-obligationer udstedt i dollars havde det heller ikke nemt. Kreditpræmien på det brasilianske underindeks i EMBIGD steg i september fra 3,63 %-point til 4,91 %-point, mens EMBIGD måtte notere en udvidelse i kreditpræmien fra 3,88 %-point til 4,33 %-point. Retfærdigvis skal det siges, at en del af spændudvidelsen kan tilskrives et 10-årigt amerikansk rentefald på 0,18 %-point til 2,04 %.

Under indtryk af fortsatte indløsninger i de gældsdedikerede emerging markets-investeringsafdelinger leverede sammenligningsindekset EMBIGD målt i dollar (obligationer i udstedt i dollar) i september et negativt månedligt afkast på 1.29 %, mens sammenligningsindekset GBIEMGD (obligationer udstedt i lokale valutaer) tabte 2,97 % mod den amerikanske dollar.

Udsigter og investeringsstrategi for oktober

Den amerikanske Forbundsbank har efterladt investorerne godt forvirrede og letter opgivende. På den ene side fastholder mange rådsmedlemmer, at en pengepolitisk stramning inden årsskiftet er på agendaen, på den anden side peger de senest indkomne makrodata på, at Forbundsbanken ikke behøver at forhaste sig. Septembers jobrapport var i særdeleshed skuffende, og en foreløbig opgørelse over USA's varehandel med udlandet viste et overraskende højt underskud i august på USD 67 mia. Sidstnævnte fik mange økonomer til at nedjustere forventningerne til amerikansk vækst i 3. kvartal betydeligt, og hos Forbundsbankens afdeling i Atlanta udløste modelberegninger en nedjustering af væksten til sølle 0,9 % fra tidligere 1,8 %.

Umiddelbart vil så lav en vækst være dårligt nyt for råvaremarkederne og de råvareeksporterende lande i emerging markets. Der er imidlertid et lyspunkt, idet årsagen til USA's stigende handelsunderskud i august ikke kun skyldes en svigtende eksport men også en tiltagende import. Det sidste kan være konsekvensen af stigende realindkomster i USA, en stærk amerikansk dollar og en siden foråret 2013 betydelig real svækkelse af mange emerging markets-valutaer. Et eksempel kunne være Brasilien, som i september kunne notere et handelsoverskud på USD 2,9 mia., hvilket øgede overskuddet for de seneste 12 måneder til USD 6,9 mia. Baggrunden for den positive udvikling er, at et stort fald i importen mere end opvejer et fald i eksporten. Et stort importfald er ikke nødvendigvis et sundt tegn med mindre der er tale om importsubstitution i favør indenlandsk producerede varer. Vi tror importsubstitution kan være i spil ikke kun i Brasilien men i flere andre EM-lande. Den brasilianske valuta har under alle omstændigheder gennemgået en betydelig justering med negative konsekvenser for den indenlandske inflation. I september signalerede myndigheder imidlertid villighed til at bringe den USD 370 mia. store valutareserve i anvendelse med det formål at stabilisere BRL og den 2. oktober annoncerede præsident Rousseff omsider en regeringsrokade samt sammenlægninger af flere ministerier med det sigte at give koalitionspartneren PMDB mere indflydelse og derved øge sandsynligheden for reformer af finanspolitikken.

Kinesiske makrodata vil fortsat have investorernes bevågenhed, men selv i tilfældet Kina er vi forsigtig optimistiske og tror, at kombinationen af forsatte likviditetslempelser i banksektoren sammen med allerede gennemførte lempelser af finanspolitikken og en nylig nedsættelse af udbetalingen ved ejendomshandler til 25 % fra 30 % kan stabilisere de økonomiske data. I relation til risikoen for vedvarende kapitalflugt fra Kina og en svagere kinesisk valuta, har vi med interesse noteret, at USA i kølvandet på den kinesiske præsidents besøg nu er åben for en optagelse af den kinesiske valuta i IMF's SDR (Special Drawing Rights). En kinesisk optagelse i SDR kan på sigt øre til betydelig kapitalindstrømning fra centralbanker verden over, hvilket i givet fald vil danne modvægt til potentiel kapitalflugt.

 
 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev