Politik for ordreformidling, -placering og -allokering – uddrag

Denne politik skal sikre, at Jyske Invest Fund Management A/S (JIFM) handler i de administrerede foreningers og afdelingers interesse, når det udfører beslutninger om at formidle, placere og allokere finansielle instrumenter.

Politikken omfatter ikke afdelinger, hvor der er indgået forvaltningsaftaler, da JIFM ikke foretager beslutning om handel i disse.

Ordreformidlingens formål er at sikre ”best execution”, mens ordreplaceringen omhandler videregivelsen af ordrer. Endelig er formålet med allokering af ordrer at sikre ens behandling af investorerne på tværs af alle afdelinger.

JIFM skal – jf. Ledelsesbekendtgørelse for UCITS kapitel 12 og 13 samt FAIF-forordningen artikel 27 og 29 – træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for de administrerede foreninger og afdelinger, når der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art mv af de transaktioner, der gennemføres.

Ved beslutning om hvordan handelsordrer formidles, skal der herudover tages hensyn til afdelingens investeringsstrategi og risikoprofil, handelsordrens karakteristika, instrumenternes karakteristika samt karakteristika ved det handelssystem der anvendes. JIFM skal indføre og anvende procedurer, som sikrer øjeblikkelig, redelig og hurtig udførelse og at ordrerne registreres og allokeres omgående og nøjagtigt. Der kan aggregeres ordrer når det ikke er til ulempe for nogen og der følges en allokeringspolitik, som lever op til kravene i lovgivningen.

     1. Ordreformidling
Formålet opnås igennem det daglige samarbejde med værdipapirhandlerne. JIFM har ikke tilladelse som værdipapirhandler og handler derfor ikke selv, men videreformidler til værdipapirhandlere.

Alle værdipapirhandlerne skal fremlægge og have godkendt en udførlig og tilstrækkelig ordreudførelsespolitik før et samarbejde indgås. Politikken skal beskrive retningslinjer for ordrehåndtering, herunder ordretyper og principper for ”best execution”. Politikken skal leve op til kravene beskrevet i punkt 2 og 3.

   2. Ordreplacering
Alle handelsordrer skal registreres og allokeres omgående og nøjagtigt. Herudover skal det sikres, at afgivelse af sammenlignelige handelsordrer sker samtidigt og afregnes fortløbende, medmindre ordrens karakter eller markedsbetingelserne umuliggør det, eller det åbenlyst strider imod de administrerede afdelingers interesser.

Det skal også sikres, at afregnede pengebeløb i forbindelse med handlerne omgående og korrekt indsættes på den pågældende afdelings konti.

     3. Ordreallokering
JIFM og tilknyttede værdipapirhandlere må gerne aggregere handler på flere foreningers og afdelingers vegne under forudsætning af, at det ikke vil være til ulempe for nogen af de administrerede foreninger og afdelinger.

Handler i samme instrument skal som udgangspunkt afgives samtidigt for alle de berørte afdelinger, såfremt investeringsbeslutningen er truffet samtidigt.

Ordrer der delafregnes, skal som udgangspunkt allokeres i forhold til de enkelte afdelingers andel af den samlede ordreafgivelse.

Det er ikke tilladt for JIFM at aggregere transaktioner for egen regning med en eller flere handelsordrer for de administrerede foreninger eller afdelinger.

Det er kun tilladt for JIFM at foretage handler mellem de administrerede foreningers afdelinger, såfremt det er både i den købende som den sælgende afdelings interesse.

 4. Kontrol og dokumentation
JIFM gennemfører minimum en gang årligt en kontrol af, om denne politik overholdes; herunder om krav og procedurer om ordreudførelse; -placering og –allokering bliver overholdt.