Samlet orientering om forenklet afvikling af fire afdelinger i Handelsinvest.

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Handelsinvest besluttede i juli 2023 at afvikle afdelingerne:

  • Handelsinvest Norden
  • Handelsinvest Virksomhedsobligationer
  • Handelsinvest Højrentelande
  • Handelsinvest High Yield Bonds

Afviklingen blev i august 2023 godkendt af Finanstilsynet. Efterspørgslen efter beviser har været og forventes fortsat at være faldende for afdelingerne. Det er bestyrelsens vurdering, at afdelingernes ophør, samt at det sker ved forenklet afvikling, er i investorernes interesse. Derfor blev det indstillet at lukke afdelingerne i løbet af oktober 2023.

Hvad betyder det for investorerne i afdelingen?

For investorer med beviser i de ophørende afdelinger medfører det, at deres beviser bliver indløst, og provenuet fra salget bliver sat ind på investorernes konti. Indløsningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen.

Hvad betyder det for beskatningen hos investorerne?

Se mere om de skattemæssige konsekvenser her. Vi anbefaler, at der i tvivlstilfælde søges konkret skatterådgivning hos en revisor.

Hvornår sker det?

Vi forventer at kunne følge nedenstående tidsplan.
• Den 12. oktober 2023: Sidste handelsdag i de fire afdelinger. Herefter kan der ikke længere købes eller sælges beviser i de fire afdelinger.
• Den 26. oktober 2023: De fire afdelinger afvikles. Hvis der skal udloddes udbytte, sker det inden slutudlodning.
• Den 30. og/eller 31. oktober 2023: Beviserne figurerer ikke længere i investorernes depoter, og pengene går ind på investorernes konti.

Spørg din rådgiver

Har du beviser i en af de ophørende afdelinger, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet.

Mere information

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med mere information om likvidationen.