Seneste nyt fra økonomerne

Nedenfor kan du læse meget mere om økonomiske vurderinger. Vi viser løbende 2 publikationer. Dels en uge rapport og dels en kvartalsupdate for global økonomi. Du kan finde begge publikationer nedenfor.

Makroøkonomisk ugefokus – Uge 41

Opsving gearer ned, men hvor hurtigt?

Mandag offentliggør ISM sit indeks for aktiviteten uden for fremstillingssektoren for september. Efter markante stigninger fra forårets bundniveau, vendte udviklingen i august, hvor det blev til et lille fald Indekset ligger dog fortsat på et robust niveau omkring 57, hvilket stadig peger på pæn aktivitetsfremgang, men altså med signal om, at tempoet i bedringen klinger lidt af.

 

Global økonomi kvartalsupdate
(april2020)

Ny konjunkturprognose: Global nedlukning

  • På vej mod dybeste nedtur i verdensøkonomien siden 2. verdenskrig
  • Den globale vækst vender tilbage i 2. halvår, men genopretningen vil tage tid
  • Massive stimulanser i en stadig mere gældsat verden
  • Udsigt til dansk BNP-vækst på mellem -6% og -7% i år
  • Genåbning af økonomien fører til bedring i anden halvår
  • Hverken dansk BNP eller ledighed ses dog tilbage på før-krise niveau i 2022

I den vedhæftede konjunkturprognose, under overskriften ‘Global Lockdown’, tager vi et nærmere kig på vores forventninger til udviklingen i den globale økonomi samt den økonomiske udvikling på Handelsbankens hjemmemarkeder og herunder Danmark. Bemærk at rapporten er på engelsk (Global Macro Forecast).

Forstyrrelserne forårsaget af Covid-19-virusudbruddet vil resultere i den største nedtur i verdensøkonomien siden anden verdenskrig. I vores nye konjunkturprognose forventer vi således en global BNP-vækst i år mellem -3% og -4%. Det overskygger klart opbremsningen under finanskrisen, hvor globalt BNP faldt med 0,5%. Hovedparten af den økonomiske tilbagegang vil finde sted i løbet af 2. kvartal, hvor de drakoniske nedlukninger af økonomierne rundt omkring i verden har sat den økonomiske aktivitet mere eller mindre i stå. Det er allerede afspejlet i styrtdykket i de globale aktivitetsindikatorer, som også peger på, at især servicesektoren bærer den største byrde i den aktuelle økonomiske nedtur.

Der hersker fortsat betydelig usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling, som i vid udstrækning vil afhænge af, i hvilken grad det lykkes at få virussen under kontrol og dermed hastigheden, hvormed myndighedernes karantænetiltag kan tilbagerulles. Vi har heldigvis set tegn på, at myndighedernes indgreb har haft en positiv effekt på virusspredningen, og flere lande – herunder Danmark – er nu i en fase, hvor vi begynder at se en vis genåbning af økonomierne. Sammen med de markante tiltag vi har set fra både penge- og finanspolitikken giver det håb om, at vi kan undgå en meget langvarig recession i den globale økonomi. I vores hovedscenarie venter vi imidlertid, at genåbningerne af økonomierne vil ske i et meget gradvist tempo. Usikkerheden forårsaget af virusudbruddet ventes også at føre til en større grad af forsigtighed blandt både forbrugere og virksomheder.
Så selv om den globale BNP-vækst ses at tage fart igen i anden halvår af 2020, venter vi kun en relativ langsom og udtrukken genopretning af aktiviteten i verdensøkonomien. For mange lande, i især Europa, ventes hverken BNP eller ledigheden at have vendt tilbage til deres før-krise niveauer i 2022. Genopretningen af økonomierne vil endvidere formentligt kræve yderligere finanspolitisk stimulans, som kan skabe lidt bekymring i en allerede massivt gældsat verden.
For dansk økonomi har vi i vores nye prognose valgt overskriften ”Hvornår vil lyset blive tændt igen?” fordi Danmark, ligesom resten af verden, gik i sort i kølvandet på virusudbruddet. Nedlukningen af økonomien ventes således også at føre til et historisk tilbageslag i den økonomiske aktivitet herhjemme i 2. kvartal. Heldigvis ser tiltagene for at bekæmpe virusudbredelsen ud til at være succesfulde, og der er på den baggrund udsigt til, at økonomien gradvist vil blive lukket mere op i de kommende måneder, og dermed også, at væksten vil vende tilbage i løbet af anden halvår.
Det er imidlertid vores forventning, at lempelserne af restriktionerne vil ske i et væsentligt langsommere tempo, end de var introduceret. I vores hovedscenarie venter vi ligeledes, at bekymringer med hensyn til en mulig genopblussen af virussen vil have en negativ adfærdseffekt på både forbrugere og virksomheder. I kombination med vores antagelse om en kun gradvis bedring i efterspørgslen fra Danmarks større samhandelspartnere venter vi således et fald i dansk BNP på 6%-7% i år afløst af en vækst op imod 4% i 2021. I dette scenarie ventes ledigheden at stige med op imod 100.000 personer og huspriserne at falde med op til 10%. Som følge af relativt sunde balancer i både den offentlige og private sektor op til krisen samt den mindre konjunkturfølsomme danske eksportsektor ser vi dog mulighed for, at Danmark kan klare sig bedre gennem krisen end mange andre lande.
Grundet den betydelige usikkerhed forbundet med de økonomiske udsigter præsenterer vi også to alternative scenarier. I et mere positivt scenarie åbnes både den globale og danske økonomi hurtigere end antaget, og frygten for virussen aftager, for eksempel på baggrund af at der relativt hurtigt findes en vaccine. I dette tilfælde vil nedturen i anden kvartal være mindre og genopretningen i anden halvår stærkere. Nedgangen i BNP vil i år være begrænset til i omegnen af 3%, og økonomien vil være tilbage på før-corona-niveau allerede i første halvår 2021. I et mere negativt scenarie med en genopblussen af virussen, mere permanente adfærdsmæssige ændringer og en dybere krise i den internationale økonomi end antaget ventes BNP at falde med mere end 11% i år, med risiko for mere langvarige skader på økonomien fra højere arbejdsløshed, flere konkurser samt finansiel ustabilitet og et kollaps på boligmarkedet.

Læs mere om udsigterne for den globale økonomi her (engelsk)